Kancelaria adwokat Moniki Osińskiej-Majchrzak, LL.M. (German and Polish Law) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20/4 świadczy kompleksową obsługę prawną osobom fizycznym i prawnym polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych oraz opinii prawnych, uczestniczeniu w negocjacjach, zastępstwie procesowym przed Sądami, Prokuraturą, Organami Administracji Państwowej i Samorządowej. Ponadto zapewnia stałą obsługę adwokacką - przy czym pomoc prawna świadczona jest także w języku niemieckim.


Co nas wyróżnia - adwokat Monika Osińska-Majchrzak z uwagi na jej kwalifikacje zawodowe - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prawa niemieckiego na Europejskiem Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą - swobodnie porusza się w transgranicznych sprawach. Biegła znajomość „prawniczego” języka niemieckiego umożliwia jej obsługę prawną zarówno klientów polskich jak i niemieckich na najwyższym poziomie.

Spadek - zgodnie z regulacją prawną zawartą w kodeksie cywilnym prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej (art. 922 k.c.) Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściœle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Należy pamiętać, że spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Prawo polskie przewiduje dwa zródła powołania do spadku: przepisy ustawy oraz wola spadkodawcy wyrażona w testamencie odpowiadającym wymaganiom formalnym.

Prawo spadkowe Szczecin, spadek Szczecin, dział spadku Szczecin, stwierdzenie nabycia spadku Szczecin - pomoc prawna także w języku niemieckim !


Warto ponadto wiedzieć, że małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Rozrządzenie spadkodawcy wyłączające lub ograniczające to uprawnienie jest nieważne. Uprawnienie odpowiadające obowiązkowi spadkobiercy przysługuje małżonkowi pozostającemu w chwili śmierci spadkodawcy w związku małżeńskim i zamieszkującemu ze spadkodawcą. Nie przysługuje zaś małżonkowi, w stosunku do którego orzeczono separację. Po śmierci spadkodawcy należy dokonać formalnego stwierdzenia spadku. Może ono nastąpić przed właściwym sądem, a w niektórych przypadkach przed notariuszem.

Jeśli chcielibyście Państwo zasięgnąć porady prawnej bądz potrzebujecie Państwo pomocy w kompleksowym prowadzeniu spraw spadkowych, w tym o stwierdzenie nabycia spadku jak również o dział spadku, a także reprezentacji na rozprawie sądowej - zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Adwokatura Polska
Usługi prawne są świadczone bezpośrednio w siedzibie Kancelarii oraz w siedzibie Klienta i w miejscach odpowiadających jego potrzebom, a także za pośrednictwem sieci Internet.

Pozostając do Państwa dyspozycji, zapraszamy do współpracy.

Ius est ars boni et aequi.

Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne.

                                                  Celsus